Σχετικά με εμάς

Τα νέα μας

Εταίροι

Λίστα Συλλόγων

Εκδηλώσεις

 

Νήσων Περίπλους

Στόχος του σχεδίου είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την βελτίωση της αναπτυξιακής πορείας των ελληνικών νησιωτικών περιοχών και η δημιουργία ισχυρής νησιωτικής ταυτότητας.

Επικοινωνία

Στόχοι - Όραμα

 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

«ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου με τίτλο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ», που υλοποιείται μέσω του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER του ΠΑΑ 2007-2013 δημιουργήθηκε άτυπο δίκτυο πολιτιστικών φορέων των νησιωτικών περιοχών που συμμετέχουν στο διατοπικό σχέδιο, με τη συμμετοχή και των Αναπτυξιακών Εταιρειών, με την ονομασία «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ».

Η ανάγκη δημιουργίας του δικτύου προέκυψε μετά τη διαπίστωση ότι :

 •   οι φορείς - περιοχές έχουν κοινούς στόχους και κοινά ενδιαφέροντα με προσανατολισμό στην ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού και πολιτισμικού προϊόντος της κάθε περιοχής
 •   οι στόχοι που έχει θέσει ο κάθε φορέας μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα μέσα από κοινές δράσεις, συνεργασίες και ανταλλαγές δράσεων
 •   η αυτό - οργάνωση των πολιτιστικών φορέων είναι θέμα γνώσης, ενημέρωσης, επικοινωνίας και κατάρτισης των μελών τους
 •   απαιτείται ξεχωριστή και εξειδικευμένη αντιμετώπιση σε κάθε τομέα πολιτισμού (μουσική, θέατρο, χορός κ.λπ.) τον οποίο εκπροσωπεί ο καθένας
 •   η εξωστρέφεια, ο διάλογος και η συνεργασία μέσω της δικτύωσης αποτελούν στις μέρες μας σημαντικό στοιχείο

Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις οι φορείς προχώρησαν στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, το οποίο θα αποτελεί τη βάση του άτυπου δικτύου συνεργασίας μεταξύ των πολιτιστικών φορέων των νησιωτικών περιοχών και των αναπτυξιακών εταιρειών και το οποίο αναφέρει τα παρακάτω :

Σκοπός του πρωτοκόλλου συνεργασίας

Σκοπός του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός άτυπου νησιωτικού πολιτιστικού δικτύου που στοχεύει στην ανάδειξη, προώθηση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος και πολιτισμικού προϊόντος των νησιωτικών περιοχών που συμμετέχουν στο Δίκτυο ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ καθώς και η ενδυνάμωση της συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών του μέσα από κοινές δράσεις.

Ειδικοί Στόχοι του δικτύου

Το Νησιωτικό Πολιτιστικό Δίκτυο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» μπορεί να συνεισφέρει δυναμικά :

 • στην προστασία, ανάδειξη, προώθηση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος των νησιωτικών περιοχών
 • στη βελτίωση του πολιτισμικού προϊόντος των νησιωτικών περιοχών
 • στην ανάδειξη του καλλιτεχνικού δυναμικού των νησιωτικών περιοχών
 • στην αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του εθελοντισμού
 • στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού
 • στη στήριξη των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών αξιών
 • στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού
 • στην ανάπτυξη του εθελοντισμού και της συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες
 • στη σύνδεση του πολιτισμού με την τοπική επιχειρηματικότητα
 • στην αλληλοενημέρωση και στο συντονισμό των Πολιτιστικών Συλλόγων και άλλων φορέων των νησιών
 • στην αναγνώριση του ρόλου του πολιτισμού ως  κινητήριας δύναμης στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη
 • στην ανάπτυξη κοινών δράσεων και με άλλους φορείς κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, στου τομείς της εκπαίδευσης, του  τουρισμού, του αθλητισμού, της γεωργίας, του περιβάλλοντος, κλπ.

Ενδεικτικές δράσεις

Οι συμμετέχοντες στο Νησιωτικό Πολιτιστικό Δίκτυο με την επωνυμία «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» μέσω του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις από κοινού ή μεμονωμένα, ανάλογα με την προτεινόμενη δραστηριότητα :

 •   Κοινός σχεδιασμός πολιτιστικών δράσεων π.χ. η καθιέρωση μιας πολιτιστικής εβδομάδας ή ημέρας στις νησιωτικές περιοχές η οποία στόχο θα έχει την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας των εμπλεκομένων περιοχών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιείται παράλληλα σε όλες τις εμπλεκόμενες περιοχές
 •   Η επεξεργασίας μιας κοινής πρότασης για την ανάπτυξη αλληλοσυμπληρούμενων πολιτιστικών δράσεων στις νησιωτικές περιοχές η οποία θα έχει τη δυνατότητα να υποβληθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα της τρέχουσας ή της νέας προγραμματικής περιόδου.
 •   Η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σελίδα στο facebook, google+ κ.λπ.) η οποία θα ενημερώνεται με ευθύνη του κάθε μέλους ξεχωριστά για τις δράσεις πολιτισμού που πραγματοποιούνται στην περιοχή του από τους αντίστοιχους φορείς.
 •   Η παροχή δυνατότητας ανταλλαγής απόψεων – ερωτήσεων – διευκρινήσεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, οργανωτικών θεμάτων των φορέων που εκπροσωπούν, χρηματοδοτικών πηγών κ.λπ.
 •   Η δυνατότητα ενημέρωσης για χρηματοδοτικά προγράμματα σε εξέλιξη στα οποία ενδεχομένως μπορούν να συμμετέχουν οι υπογραφόμενοι φορείς ή και το δίκτυο
 •   Η ανταλλαγή δράσεων μεταξύ των πολιτιστικών φορέων που συμμετέχουν στο πρωτόκολλο
 •   Η οργάνωση κοινών δράσεων μεταξύ των φορέων και των περιοχών που δραστηριοποιούνται
 •   Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων – ημερίδων για συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των πολιτιστικών φορέων
 •   Η υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα
 •   Η έκδοση εντύπων, βιβλίων, λευκωμάτων, χαρτών, φυλλαδίων κλπ.
 •   Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών και η συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πολιτιστικά δίκτυα.
 •   Η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του Πολιτισμού και της Επιχειρηματικότητας.
 •   Η αξιοποίηση πόρων από διάφορες πηγές, τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές, διεθνείς, δωρεές, χορηγίες κλπ

Συντονισμός και οργάνωση της συνεργασίας

Το συντονισμό και την οργάνωση της συνεργασίας αναλαμβάνει η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ως εταίρος του δικτύου ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ.

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη των οργανωτικών θεμάτων του δικτύου (υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, επικοινωνία με τους εταίρους, σύγκληση μελών δικτύου, τήρηση πρακτικών κ.λπ.).

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία συστήνεται κοινή επιτροπή παρακολούθησης της συνεργασίας η οποία αποτελείται από ένα εκπρόσωπο των πολιτιστικών φορέων από κάθε περιοχή εφαρμογής προγράμματος LEADER και ένα εκπρόσωπο από κάθε ΟΤΔ.

Η επιτροπή θα συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο καθώς και όποτε κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί από ικανό αριθμό μελών της επιτροπής.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής και οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της μπορούν να γίνονται είτε ηλεκτρονικά, είτε στην έδρα ενός εκ των μελών αυτής, εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα.

Χρηματοδοτικές δεσμεύσεις :

Για την υλοποίηση των δράσεων δεν υπάρχουν χρηματοδοτικές δεσμεύσεις από κανένα μέλος.

Επιπλέον το κάθε μέλος θα έχει τη δυνατότητα να οργανώνει εκδηλώσεις ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό του.

Συμμετοχή νέων εταίρων

Μέλος του Δικτύου μπορεί να γίνει κάθε Πολιτιστικός Σύλλογος ή Δίκτυο ή Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων με έδρα τα νησιά της Ελλάδας,  που το καταστατικό τους προβλέπει κυρίως πολιτιστικές δραστηριότητες και αποδέχεται το πρωτόκολλο συνεργασίας.

Άλλες τροποποιήσεις

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης του πρωτοκόλλου συνεργασίας εφόσον εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των φορέων που συμμετέχουν.

Γενικές παρατηρήσεις

Η συνεργασία λύεται όταν το ζητήσει το 51% των μελών του άτυπου πολιτιστικού δικτύου. Τυχόν διαφωνίες, διαφορές ή άλλα θέματα λύνονται με συναίνεση και φιλικό διακανονισμό.

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕΕ ΟΤΑ
 • ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΕΕ ΟΤΑ
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε.

Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα δελτία τύπου και τα ενημερωτικά μηνύματά μας.
© 2008 - 2017 Δίκτυο Νήσων Περίπλους